Thailand Accident Research Center
ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย

Research

TARC participated in MOU Signing Ceremony with Ch.3 Mass Media in Thailand to disseminate road safety data and information

ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย (TARC) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) และ มูลนิธิไทยโรดส์ (ThaiRoads) ร่วมลงนาม MOU โครงการ Safe Road ร่วมมือด้านข่าวสาร ลดอุบัติเหตุ

ครอบครัวข่าว 3 โดยสำนักข่าว บีอีซี จำกัด ร่วมลงนามกับ 8 องค์กรภาคีเครือข่ายป้องกันอุบัติเหตุ สร้างความร่วมมือเชิงวิชาการด้านอุบัติเหตุบนท้องถนน

นายประสาร มาลีนนท์ กรรมการบริหาร สำนักข่าว บีอีซี จำกัด เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือด้านข้อมูลข่าวสารเชิงวิชาการเพื่อการเสนอข่าว, สารคดีเชิงข่าว และคลังความรู้ด้านการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ระหว่าง สำนักข่าวบีอีซี ร่วมกับภาคีเครือข่ายป้องกันอุบัติเหตุ 8 องค์กร ได้แก่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ, ศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลกด้านการป้องกันอุบัติเหตุ, สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ, ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน, มูลนิธิไทยโรดส์, คณะทำงานสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด, สถาบันเทคโนโลยีแห่งเซีย และ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

โดยครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่มีการลงนามความร่วมมือกับองค์กรที่ทำงานด้านอุบัติเหตุ เน้นให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์สืบสวนข้อเท็จจริงของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากทีมนักวิชาการที่เชี่ยวชาญ รวมถึงสาเหตุและความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุในแต่ละพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การป้องกันและกระตุ้นเตือนประชาชนให้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย