Thailand Accident Research Center
ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย

Research

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการออกแบบวงเวียนบนทางหลวงชนบท รุ่นที่ 1

ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ร่วมกับกรมทางหลวงชนบท และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการออกแบบวงเวียนบนทางหลวงชนบท รุ่นที่ 1 (ภาคกลาง) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการออกแบบวงเวียนบนทางหลวงชนบท 

ซึ่งการจัดอบรมมีขึ้นในระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน คือ รศ.ดร.กัณวีร์ กนิษฐ์พงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย คุณสันติภาพ ศิริยงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาวิศวกรรมจราจร กรมทางหลวงชนบท และคุณพิชากร ศรีจันทร์ทอง นักวิจัย ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย