Thailand Accident Research Center
ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย

Research

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการออกแบบวงเวียนบนทางหลวงชนบท รุ่นที่ 3

ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ร่วมกับกรมทางหลวงชนบท และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการออกแบบวงเวียนบนทางหลวงชนบท รุ่นที่ 3 (ภาคใต้) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการออกแบบวงเวียนบนทางหลวงชนบท 

ซึ่งการจัดอบรมมีขึ้นในระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมวังใต้ จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน คือ คุณพรหมชาติ เชื้อทอง จากกรมทางหลวงชนบท คุณพิชากร ศรีจันทร์ทอง นักวิจัย ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย และคุณเอื้ออารีย์ เจนศุภการ นักวิจัย ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย