Thailand Accident Research Center
ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย

Research

โตโยต้า ทำถนนแห่งรอยยิ้ม

Source:  หนังสือพิมพ์บ้านเมือง
Published Date:  Wednesday, June 6, 2012

นายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส เป็นตัวแทนบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมด้วย นายวิษณุ ตันเรืองศิลป์ วิศวกรใหญ่ด้านอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวง พล.ต.ท.บริหาร เสี่ยงอารมณ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ปป. 31) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ น.พ.วิทยา ชาติบัญชาชัย ประธานคณะทำงานโครงการสนับสนุนดำเนินงานป้องกันปัญหาอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดนำร่อง (สอจร) น.พ.ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (ศวปถ) ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และ ดร.กัณวีร์ กนิษฐ์พงศ์ ผู้จัดการศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “ถนนแห่งรอยยิ้ม” โครงการปรับปรุงถนนให้ปลอดภัยใน 5 ภูมิภาคของประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมครบรอบ 50 ปี โตโยต้าที่จะร่วมส่งความสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่คนไทย

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้เข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทย โดยยึดหลักปรัชญาในการดำเนินธุรกิจของ นายซากิชิ โตโยดะ ผู้ก่อตั้งโตโยต้า “ร่วมมือกันทำงานให้บรรลุความสำเร็จ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศให้เจริญเติบโตเคียงคู่ไปด้วยกัน” ทำให้โตโยต้าได้รับการยอมรับทั้งในด้านการดำเนินธุรกิจและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ และในโอกาสครบรอบ 50 ปี โตโยต้าขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการตอบแทนสังคมไทยที่ได้ร่วมทางตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เพื่อส่งมอบความสุขและสร้างรอยยิ้มให้แก่คนไทยให้ปี 2555 เป็นปีแห่งความสุขของทุกคน ผ่านการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคม โดยสร้างจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบภายในองค์กร ขยายไปสู่ชุมชนรอบข้าง และออกไปยังทั่วประเทศ

หนึ่งในกิจกรรมของการครบรอบ 50 ปี โตโยต้ามีความตั้งใจที่จะบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ลูกค้า ชุมชน และผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า รวมทั้งส่งเสริมนโยบายภาครัฐเกี่ยวกับ “ทศวรรษแห่งการลงมือทำเพื่อความปลอดภัยทางถนน” และ “สังคมคาร์บอนต่ำ” ด้วยการสร้างสรรค์โครงการต้นแบบ “ถนนแห่งรอยยิ้ม” ภายใต้แนวคิด “ถนนต้นแบบที่มีความปลอดภัยผสานด้วยสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับชุมชน” หรือ Eco Safety Road เป็นการดำเนินงานภายใต้เครือข่ายความปลอดภัยทางถนน และเครือข่ายเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ สร้างถนนต้นแบบที่มีความปลอดภัย ลดจุดเสี่ยงอันตรายที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน, การดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรกับชุมชน และสร้างชุมชนที่ยั่งยืนโดยรอบถนนแห่งรอยยิ้ม

โครงการ “ถนนแห่งรอยยิ้ม” มีเป้าหมายที่จะทำให้เป็นถนนต้นแบบ 5 ภูมิภาค 5 เส้นทาง ในปีนี้ ซึ่งพื้นที่ที่ทำการปรับปรุงทั้ง 5 จุดนี้จะพิจารณาจากสถิติอุบัติเหตุปี พ.ศ.2552-2553 และความเหมาะสมของพื้นที่ที่จะทำการปรับปรุง ได้แก่ ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ บริเวณวงเวียนหน้าสนามกีฬาเชียงใหม่, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุดรธานี บริเวณข้างโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี, ภาคกลาง จ.สมุทรปราการ บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์ช้างสามเศียร, ภาคตะวันออก จ.ฉะเชิงเทรา บริเวณทางแยกศรีโสธร-รีโสธรใหม่-เทพคุณากร และภาคใต้ จ.ชุมพร บริเวณทางเข้าปากน้ำชุมพร (เขามัทรี)

จากการดำเนินงาน “ถนนแห่งรอยยิ้ม” ภายใต้แนวคิด “ถนนต้นแบบที่มีความปลอดภัยผสานด้วยสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับชุมชน” หรือ Eco Safety Road โดยอาศัยหลักการทางวิศวกรรมความปลอดภัยทางถนน และภูมิสถาปัตย์ ซึ่งนำองค์ความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อมมาจัดวางองค์ประกอบทางธรรมชาติอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ

1.ด้านความปลอดภัยบนท้องถนน จากการศึกษาและพิจารณารูปแบบของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อย ได้แก่ ความเร็วและความง่วง ที่เกิดขึ้นบนถนนในชุมชน เทศบาลและบนทางหลวง ดังนั้นการปรับปรุงแก้ไขพื้นที่ให้ “ถนนแห่งรอยยิ้ม” เป็นถนนต้นแบบที่จะช่วยลดจุดเสี่ยง มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้รถใช้ถนนมากยิ่งขึ้น ด้วยการใช้หลักการแก้ไขทางวิศวกรรม ได้แก่ การประยุกต์ใช้วงเวียนในถนนของชุมชน เพื่อลดความเร็ว และการติดตั้งแถบสะเทือนไหล่ทาง เพื่อเป็นการเตือนผู้ขับขี่เมื่อรู้สึกเหนื่อยล้าและเกิดความง่วง พร้อมทั้งสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านจราจรและส่งเสริมให้เกิดความมีวินัยและน้ำใจในการใช้รถใช้ถนนไปสู่วัฒนธรรมแห่งความปลอดภัยของชุมชน

2.ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมให้เป็นมิตรกับชุมชน โดยพิจารณาถึงการเลือกใช้วัสดุนวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การใช้สี “Photo Catalytic” ซึ่งจะช่วยดูดอากาศเสียเปลี่ยนเป็นอากาศดี โดยการช่วยปล่อยก๊าซออกซิเจน ช่วยให้ชุมชนได้รับอากาศที่ดี การออกแบบที่คำนึงถึงการใช้วัสดุรีไซเคิล หรือวัสดุที่มีความสามารถในการดูดซับสารประกอบอินทรีย์ไอระเหย (VOCs) จากรถยนต์ได้, ก่อให้เกิดความสวยงามด้านทัศนียภาพ ด้วยการปลูกต้นไม้ เน้นเลือกพันธุ์ไม้ท้องถิ่น และมีคุณสมบัติในการช่วยลดค่ามลพิษทางอากาศได้ โดยคำนึงถึงภูมิสถาปัตย์ทางถนนที่เหมาะสมกับการจราจรอีกด้วย

นอกจากนั้นยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดชุมชนที่ยั่งยืนโดยรอบถนนแห่งรอยยิ้ม ด้วยการให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการถนนแห่งรอยยิ้มไม่ว่าจะเป็นการเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงถนน การร่วมปลูกต้นไม้ในชุมชุน การนำวัสดุอุปกรณ์หรือสัญลักษณ์ประจำท้องถิ่นมาเป็นส่วนหนึ่งในการก่อสร้างวงเวียนและโดยรอบของถนนฯ ซึ่งจะก่อให้เกิดความหวงแหนและร่วมกันดูแลรักษาของคนในชุมชนเอ