Thailand Accident Research Center
ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย

Research

การประชุมระดมความคิดเห็นและรับฟังผลการศึกษาการวิเคราะห์ประสิทธิผลและความคุ้มค่าของการปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยงและจุดอันตรายบนถนน ครั้งที่ 1

ด้วยขณะนี้ทางศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างการดำเนินงาน “โครงการการศึกษาทบทวนและสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับประสิทธิผลและความคุ้มค่าของการปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยงและจุดอันตรายบนท้องถนนในประเทศไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนและสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยงและจุดอันตรายบนท้องถนนซึ่งจะครอบคลุมประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับหลักและวิธีการกำหนดจุดเสี่ยงและจุดอันตราย ทางเลือกของมาตรการด้านวิศวกรรมในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนประสิทธิผลและความคุ้มค่าของมาตรการต่างๆ รวมทั้งวิเคราะห์ช่องว่างของความรู้ในการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยงและจุดอันตรายบนท้องถนนในประเทศไทย และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและในระดับปฏิบัติ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยงและจุดอันตรายบนท้องถนน

ในการนี้ ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย ได้มีการจัดประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลและความคุ้มค่าของการปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยงและจุดอันตรายบนถนน ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นข้อมูลนำไปใช้ในการวิเคราะห์ช่องว่างของความรู้ในการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยงและจุดอันตรายบนท้องถนนในประเทศไทยต่อไป เมื่อวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมชวนชม 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

โดยการประชุมระดมความคิดเห็นฯ ในครั้งนี้ มีผู้แทนจากสำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวง สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร สนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจร(สอจร.) กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน(กปถ.) สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย TDRI และมูลนิธิไทยโรดส์ เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ร่วมกัน